تبلیغات
LOGAR PROVINCE WEBSITE - عوامل رشوه خوری ورشوه دهی بخش اول

 

عوامل رشوه خوری ورشوه دهی      

ترتیب كننده الحاج استاد عبدالله (ستانكزی)

  مـــــقـــدمـــه

الحمد الله و كفی و سلام علی عباده الذین اصطفی :

چنانچه كه همه انسانها میدانند كه رشوه یك گناه بزرگ به شمار میرود و یك عمل پلید و غیر انسانی بوده و انسان را رفته رفته تباهی می كشاند .

دین مقدس اسلام كه همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، ایینی كامل و مترقی به شمار می آمده ، مسآله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری كوشیده است تادئیه های این كرد دارزشت را در ضمیر افراد و در عمق جامع بخشكاند . اخذ رشوه از نظر اسلام یكی ار مصادیق بارز تجاوز به حقوق مردم است و آنجا كه پای (حق الناس) به میان می آید ، احكام اسلامی و عملكرد زمامداران پیشوایان بزرگ اسلام بادقت نظربیشتری همراه میشود. چرا كه در هر جامعه ای این زمام داران هسنتد كه باید ازپایمال شدن حقوق ضعیفان به وسیله اغنیا و قدرتمندان جلوگیری كنند .

بناً هدف من از این اینتخاب موضوع این بوده كه در كشور های اسلامی و غیر رشوه یك كاری بسیار بی ارزش بنظر میخورد خواستم تا آن اندازه كه برداشت كرده بودم و عواقب این كار را برای كسانیكه این را مطالعه بكنند روشن بسازم كه این رشوه خوردن یك كار كه نزد خدا وند و رسولش گناه بسیار بد است .

طبق معمول در موسسات تحصیلات عالی كشور غرض حسن پایان دوره تحصیلی برای هر محصل لازم داسته میشود تا پایان نامه تحصیلی خود را تحت یك عنوان مشخص به موافقه پوهنځی و دیپارتمنت مربوطه تحت نظر استاد معین تحریر بدارند .

بـناً پایان نـامه تحصـیلی خویــش را تحـت عنوان ( بررسی نقش رشوه در فساد جامعه ) بـــــــه موافــــقـــه دیـــپارتمــــنت عـــــلوم و فرهــــــنگ اســــــــــلامی زیــر نظر جناب پوهنیار صالح محمد ( اختر خیل ) كه مار را دراین راستا كمك كردند ابراز امتنان مینمــــایم وازاستـــــادان دیـــــپارتمــــــنت عـــــلوم فرهـــــنگ اســــــلامی ابـــــراز امتنان مینمــــــــایم كه ما را همــــــــــكاری نـــــمودند .

                                                                              با احترام

  رشوه و مشخصات آن !

الف ) تعریف رشوه در لغت عبارت از قطع مال از صاحب آن ست بدون كدام دلیلی شرعی

ب   ) و در اصطلاح عبارت از تادیه برخی از اموال برای حكام به غرض ابطال حق و اثبات باطل ورسیدن به هدف میباشد. ویا به عبارت دیگر رشوه عبارت از پیمان میان دستگاه حاكم یایكی از شاخه های ان با گروه معین های معین و مشخص میباشد. (2 ص 1-2 )

دلایل حرمت رشوه :

الف )كتاب الله : خداوند (ج) در قرآن كریم میفرماید ( ولاتاكلواموالكم بینكم بالباطل و تدلوابها الی الحكام لتكلوافریقاً من اموال الناس باالاثم و انتم تعلمون )بقره ( آیه /188)

ترجمه : یعنی اموال یكدیگر تان را دربین خویش به باطل نخورید و نرسانید آن را به حكام تا كه یك حصه ازاموال مردم را به ناحق و گناه بخورید در حال كه شما میدانید خوردن آن حرام و باطل است .

ب ) سنت رسوال الله (ص) :

از پیغمبر در مورد چنین روایت شده است (وعن ابی هریرهّ قال قال رسوالله (ص) لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم رواه ترمیزی (3/1985)

و همچنان در جای دیگر میفرماید ( وعن عبدالله بن عمرو(ض) لعن الراشی والمرتشی ) ترجمه : از عبدالله بن عمرو روایت است كه رسول الله (ص) به رشوت دهنده و رشوت گیرنده لعنت گفته است .

ج ) اجماع : تمام علماء بر حرمت رشوه دادن ورشوت گرفتن هردو اتفاق نظردارند

                        عوامل رشوه خوری و رشوه دهی !

این پدیده شوم ونافرجام که دامنگرجامعه ونظام سیاسی مان شده است یک سلسله اسباب وعوامل داردکه درایجنا برخی ازان رابرمی شمارم:

الف»سطح زندگی پاین افرادجامعه درمقیاس باسطح بالای دسته ای ازافراد جامعه:

،اگرشخص کج اندیش ،خودرادرموقعیت شغلی پاینی بیندودرمقابل به افراد پردرامد هرروزدربرابرچشم اورفت وامدمی کنندبنگردویابه طبقات مرفه جامعه خودبدوزد وانگاه به فقروبی بضاعتی حقارتی که ازسوی جامعه وروزگارنصیبش شده بنگرد،پیش خودچنین می اندیشدکه برای رفع کمبودهای خودبایدچاره ساخت هماناروی به رشوه خوری می اورد وبحیث بهترین ابزاربرای ثروتمندشدن ومرفه ساختن زندگی خویش ماننددیگران استفاده نموده خون دیگران رامی چوشندوجامعه رابه رابه قهقراه میکشاند ،اماایشان بایدبدانندکه دردنیابه سرعت به مجازات مواجه خواهند شد وازبرخورداری ازثروت باداورده حرام خودمحروم می شون زیرااین دارای حاصل زحمتکشی اونیست ،بلکه ازان دیگران است که به زوروبه  استفاده سوازقدرت خویش احرازنموده است ، برکت اموال ودارای خویش راازدست خواهدداد وبالاخره خسره دنیاوالاخره میگردد،وهمیشه ترس وشرمندگی برروح ورانش حکمفرمامباشد.

ب}عدم پرداخت حقوق کافی:

یکی دیگرازانگیزه های اخذرشوه نزد برخی ازافرادجامعه ان است که دولت به اندازه کافی ودرست به کارمندان خویش حقوق نمی دهد،امانمی توان این انگیزه پوچ وبی منطق وضداساسات اسلامی راازرشوه خوران پذیرفت ،زیرااگردولت ،دولت صالح باشدوحقوق رابارعایت اصل عدالت وقانون الهی درمیان کارمندان خودتوزیع نماید

این بهانه نامیمون ونامشروع وغیرانسانی برای چنین عناصرماده پرست وفرست طلب دست نخواهدداد،فرضااگر

قبول کنیم که دولت درتوزیع حقوق ازراه عدل وعدالت وقانون مندی منحرف گشت ،یک مسلمان نبایدبرای بدست اوردن دنیای دون به عمل نافرمجام وناشایسته یعنی اخذرشوه همت گمارد،چیزی که درفوق گفته یکی ازانگیزه های رشوه است امانمی توان عذری برای رشوه گیردرارتکاب رشوه قلمدادشود.

ج}عدم وجودشعوردینی ،انسانی واجتماعی درافراد جامعه :

این یک واقعیت پذیرفته شده است که محبت ودوستی بامال یکی ازغریزه های بزرگ انسانی به حساب می رود،اسلام این دین فطری غریزه مال دوستی بشرراتهذیب نموده وازمسلما نان خواسته است که ازراه شرعی باید کسب نمودوراه های غیرازاین راحرام قرارداده ان راموجب نگ وعاردانسته وباعث بدبختی وعذاب دروزقیامت قلمدادنموداست.

روشوه خواراموال دیگری راازطریق اعمال زوروقوت می گیردوغصب می نماید،نمی توان گفت که رشوت دهنده رشوت راازروی رضایت وباوربرای وی تادیه نموده است هرچنددرظاهرهم اظهاررضایت کرده است وازپرداخت ان ابانوزیده است،امادرباطن رشوه خوارراظالم وغاصب اموال خویش می داندکه دارایی اورابدون هیچ دلیلی تصاحب نموده است بنابراین رشوه خوارفردخودخواه وجانی است که باعث تمام بدبختی ها عقب ماندگی ها ی جامعه کشورها میگرددرهرجامعه که رشوت خواران دستی بالاداشته باشدماند افغانستان ازپسماندگی اش مپرس ماکه پول غرب وشرق رادرکشورسرازیرکردیم واثاران دربیرون ازجیب های چندتنی محدودسراخ نداریم یگانه علت ان فساداداری است که درتمام ویااکثریت ان حکمفرما است،خداونداین کشوررادیگرازاین بلای بی درمان نجات دهد.

برعلاوه اسلام این دین پیش رفت وترقی همچون انسان های مانع درسرراه پیش قدمی بسوی تمدن ها می شودقرارداده است زیرامطابق تعالیم اسلامی مسلمان برادرمسلمان است اوراستم نمی کندوبه خواری ننمر کشاند،امارشوه خواراین برادری رانادیده می انگاردوبه فراموشی می سپاردوبه خاطرراهی که برای کسب درامدانتخاب کرده بسیاری ازموازین اخلاقی واسلامی وانسانی رازیرپاکرده برگلوی انسان های غریب ومظلوم پاگذاشته درفکراینده سازی اولادخودمی باشدوبس. 2 – {ص – 40}

د) موجودیت برخی ازعناصرفاسددرمراکزوپوست های کلیدی و مهم دولتی:

متاسفانه یکی دیگرازانگیزه های فریبناه انسان منحرفی که رشوه می گیرداین است که اوبسیاری ازمسولان وبزرگان جامعه رامی بیندکه اقدام به زشوه می کنندودرمی یابدکه رشوه درمیان انان یک مسله عادی وساده ورشوه به عنوان یکی ازاولویات های کاری ان وزارت گشته است دیگراینکه انسان رشوه خوارفکرمیکندکه برای رسیدن به هدف یعنی بدست اوردن دنیای خودبجزراه رشوه گیری دیگرراهی وجودندارد ،دست به چنین یک عملی می زنند وهمچنان مردم نیازمند هرگاه می بیندکه کارش بجزازراه دادن یک مقدارپول به عنوان رشوه ندهم هدفم بسرنمی رسدتن به چنین یک عملی غیرانسانی وشرعی میده تازاین طریق مقصدمطلوب خویش رابداورد

اسلام عزیزدراین موردچه پیامی برای افراد صالح وخیراندیش به ارمغان اورده است ،بشتویم:

خداوند درقران کریم می فرماید{یاایهاالذین امنواکلوامن طیبات مارزقناکم...................)

ترجمه:  ای کسانی که ایمان اوردیدبخوریدازچیزهای پاکیزی که من برای شمارزق گفته دادیم.1-{           }

پیامبربزرگواراسلام درموردمی فرماید{المومن اخ المومن لایظلمه ولایخذله ولایحقره...............)

ترجمه:مسلمان برادرمسلمان است نه بالای ان ظلم میکندونهم توهین وتحقیرمیکند.3 –{ص- 52 }

درجای دیگری می فرماید{من کان فی عون اخیه کان الله فی عونه......................................)

ترجمه:کسی که بابرادرخویش همکاری ومعاونت کندخداوندبااوهمکاری ویاری وکمک مینماید.4{ص-70  }

بناءافرادی که دراین موسسات وادارات کارمی کنند،عملاباید دربرابرانگیزه های نفسانی مقاومت نشان داده ،وبردبارباشندونیزکه دراثراین مبارزه انان مستحق اجرومکافاتی بزرگی الهی قرارخواهیم گرفت اینها درحقیقت مجاهدان ومبارزان وبزرگ مردان درراه زدودن فسادادا ری ،اخلاقی واجتماعی وموانع درسرراه پیش رفت وترقی کشور،واگراین افراد احساس مسولیت نکردندانجااست که انگیزه واسباب رشوه گیری ورشوه دهی به سادگی فراهم می شود.

چون بیشترمردم دوست دارندنیازهای شان به سرعت رفع شود،وفردنیازمندزمانی که نیازش براورده نشده باشدکوراست اوپیش خودفکرمیکندکه اگرکسی باشدکه هدیه یی ازاوبپذیردونیازش رافورابراورده سازدچقدرخوب خواهدبود"

اخرین وموثرترین تابلیت برای علاج این مرض سرطانی این است که ااگرما خواسته باشیم که عقب ماندگی واحتیاج به دیگران نجات یافته باشیم یگانه راه ان پاک نمودن مراکزواداراتی دولتی است ازچنین افرادفاسد وفرست طلب ناکارا.

ه) نبودوجدان دینی دررشوه دهنده وگرنده:

واقعیت ان است که اگررشوه خوارلحظه ی بیندیشدکه مسلمان وبندی خدااست واحادیثی شنیده است که ان حضرت برای انتباه امت وپیروان خویش می فرماید{ان الله لعن الراشی والمرتشی والماشی بینهمااوکماقال رسول الله{ ص)

ترجمه :خداوندرشوه دهنده ورشوه خواروواسظه میان ان دورالعنت فرموده است )5 – {ص-   66   }

درجای دیگری می فرماید{هدیای عمال ،زنجیری است که به گردن انان می افتد)

درمقامی هم می فرماید{کل لحم نبت من السحت فالناراولی به)ترجمه:هرگوشتی که ازاموال وخوراک حرام رسته باشد،اتش جهنم بدان سزاوارتراست.6- {ص- 80}

ودرمواردی دیگری چنین فرموده است{فردباحال زاروپریشان خدارامی خوانداماخداوندوی راپاسخ مثبت نمی دهد چون خوراک پوشاک نوشیدنی ان ازاموال حرام است ،چگونه خداونددعای ایشان خواهدپذیرفت.

بناء  کسی که ضمیرپاک وزنده داشته باشدباشنیدن وخواندن این نصوص وهدیات خدا وند وپیامبرگرامی اسلام هرگزدرهیچ نوع شرایط ازحدومرزشرعی پای خویش رافرا ترنمی گذارد ویقین داردکه خوردن چنین اموا ل ظلم است وپیوسته این ایه راپیش روی خودمی بیندکه خدواندانسان رابه شکل ازخوردن حرام منع فرموده است{ولاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل وتدلوابهاالی الحکام لتاکلوافریقامن اموال الناس بالظلم وانتم تعلمون.....................................)1 –بقره{ایه،          }

این سخن پیامبربزرگواراسلام راهمواره درنظرمی گیردکه:{مال مسلمان به جزبارضایت خاطراوحلال وروانیست)

اماوقتی وجدان دینی دریک مسلمان به مرگ مفاجاافتاده جان داده باشدوهیچ کسی هم نباشدکه وی راازاین کاروعمل ناپسندبازدارداوازهرطریق ،چه رشوه باشدوچه ازدیگرراه های نامشروع  برای بدست اوردن ثروت ودارای می پردازد.

پیامبرگرامی اسلام می فرماید{چه خوب است مال صالح برای انسان صالح) 

- اثارناگواررشوه برروندتوسعه اقتصادی:   

1 – رشوه وکاریی دستگاه اداری:   

رشوه تنهابه گرفتن ویانپرداختن پول متوقف نمی شود،بلکه ازاین حدودپای فراترنهاده است وبرای دستیابی به یک پایگاه یاکارویا هم کدام مرکزرشوه،کاربرددارد.گاه راشی {یعنی رشوه دهند)رشوه می دهدتامنصب اداری به دست اورد.این نوع رشوه مستلزم ان است که کارویاشغل دردست افرادی ناشایسته وفرست طلب وغیرکاراوازصفت اخلاص که یکی ازممیزات عمده یک اداره چی است عاری خواهد بود.

این نوع رشوه مستلزم ان است که شغل وزمام اموردردست افرادباشدکه بجزبرای جیب واینده خویش ومردم ازاری برای هیچ چیزی دیگرنیاندیشندایشان ازاوصاف اخلاص وامانت داری وارزش های مطلوب بی بهره اندمعنی این سخن ان است که دیتگاه اداری ازافرادکه فاقدصفات لازم وضروری برای تامین سطح معیشتی وتوسعه اقتصاد است تشکیل نشده است .بناءاگرمابه اهمیت وجودکارهای اداری وفنی درتحقیق یافتن روند توسعه پی بردیم ،به اهمیت بسته نمودن دره های رشوه خوری ومردم ستانی این مانع بزرگ درسرراه رشدوترقی اقتصادی کشوررانیزپی خواهیم برد،زیراکه رشوه کارایی این دستگاه راازمیان می بردازاین روتاکیدات اسلام رابرضرورت وجودصفت امانت درکارگذاران وتحریم وجرم شمرند عهده داری منصب یاشغل ازسوی کتله یی که کارایی لازم رابرای انحام ان نداردوتنهابه غرض روابط دوستی یاخویشاوندی ویاغیران که رشوه بامفهوم گسترده خویش ان رادربرمی گیرد،منصب رااشغالکرده است بسیارروشن واشکارمی بینیم.

بنابراین وجودرشوه خوران برای دستیابی به منصب ویاشغل ،نابودکننده کارایی دستگاه اداری است وان رابه توقف می کشاندوبه عبارت دقیقتراین امرمانع رسیدن به رشدوتوسعه اقتصادی می گردد.

پرداخت رشوه برای بدست اوردن مقام ومنصب دولتی ویاغیردولتی ودورنمودن شایسته سالاری درتعین مامورین حکومتی وگماردن افرادواشخاص نامطلوب وناشایسته وناکارادرادارات دولتی باعث کندی درتوسعه اقتصادی گردیده همه هست وبودکشوررابه بادفنا خوهیم دادوازکاروان پیشرفت وترقی سال های سال عقب خواهیم ماند.برعکس گماردن اشخاص مناسب وکارا ،امین درجایگای مناسب کاری درست ومهم ترین عامل رشدتوسعه اقتصادی میگردد.

به نظرما گرفتن مشاغل ازدست افراد مناسب وشایسته وسپردن ان به افرادنامناسب غرض الود درحدیک جرم ازمصادیق بارزرشوه است این کاربه مراتب زیانبارترازان است که یک مرد مبغلی

انک پول برای رسیدن به حق خویش تادیه می نماید.اگرچه این هردورشوه محسوب می شوداما

مورددوم ابعادگستردی داردوحرکت رشدوتوسعه راکاملابه رکودمواجی می سازدبه ویژه اگرما

تصورکنیم که فردی که شغل ومنصب خویش راازدست داده وسهمی دران ندارد،کتله یی دیگرجایگزین اوشده که ازنظرمسولیت پذیری درحداونیست ودریکی ازوزارت خانه ها عهده دارمنصبی بزرگ شده ویابری یک برنامه مهم دولتی نظارت دارداین امردرواقع به  معنی توقف این روند وبازگشت به عقب است ،حال انکه درچنین شرایطی شخصی اداری باید فعال واکتیف ،کارفهم متحرک وزیرک باشد.درقران کریم این کتاب انسان سازونظام سازنیزامده است{ان من استاجرت القوی الامین) 1 -  قصص {ایه/26 ) 

مابراین باوریم که بزرگترین ارگان توسعه اقتصادی خودانسان است واویکی ازعوامل رشدو

توسعه بشمارمی اید.ابویوسف درباره صفات عامل جمع اوری خراج می نویسد :{چنین مصلحت می بینیم که امیرالمومین گروهی ازاهل صلاح ودین امانت رابه کارگیردوامرخراج رابه انهابسپار

ندوهرکس ازانان راکه بدین منصب می گماردبایدکه فقیه وعالم باشدوباصاحب نظران مشورت کندعفیف وپاک دامن باشد ومردم ازاوعیب وخیانت وغیره اوصاف خلاف نورم های انسانی راندیده باشند،ودرراه خداوندازنکوهش سرزنشگران نترسد،هرحقی راکه حفظ می کندویاهر

امانتی راکه موردرعایت ونظرقرارمی دهد،بهشت برین رادرنظراوردواگرجزاین کاری کاری کرد

ازمجازات الهی بترسد  بنابراین اگرچنین شخصی ثقه ،عادل وامین وبادیانت نباشد،نمی توان دست اورابراموال مردم بازگذاشت درموردکسانی که متولی گرداوری خراج می شوند،همچون کسانی که متصدی منصب داوری وقضامی گردند کاملارعایت بایدکرد د رغیران هیچ کسی ازگزندان درامان نخواهدماند.

عاملان گرداوری خراج اینها قلمدادگردیده است:دین ،صلاح،امانت،عفت ،پاکدامنی مشورت باصاحب نظران خبره گی ودانش وفقه ،اگراین شرایط دریک کارمنددولتی وجودبرازنده داشته باشددرانصورت است که کشوردررفاه اقتصادی وعدالت اجتماعی به سرخواهدبردم واین منوط به تحقق درست وسالم برنامه توسعه است این صفاتی بودکه ابویوسف برخورداری ازانهارابه اضافه صفات دیگرکه تابع برخی عواملند درعصروزمان خودبرای یک کارمند وکارگذاردولتی شایسته وضروری دانسته است.بناءدولت نیزبایدهزازچندگاه برای توظیف کارمندان خویش اوصاف گذشته بشمول شایسته سالاری بدون توجه به هراعتباردیگری درنظرگرفته درزمینه اقدامات لازم ومقتضی رااتخاذنمایدبناءشرایط امیدواریم که حرف های ماکه گفتیم رشوه مانع بزرگی درسرراه روندتوسعه اقتصادی کشوربه حساب می رودپنداریاگزافه گویی قلمدادنشود.

کشورهابایددرساختن قانون ونظام دولت وحکومت  خویش ودولت وحکومت درساختارنظام اداری خویش هشیاروزیرک باشند ،کوشش نمایدتا درتعین وظایف دولتی معیارهای سالم بدورازهمه معایب فقط شایسته سالاری راپیشه نمایدوبس  ودرغیران اگرمعیارهای دیگری نیزراه پیدامیکندکشوربنیادهای اقتصادی وبلاخره درمجوع کل نظام برهم می خورد.

2- رشوه وتخریب منابع مالی جامعه:

بسیاراتفاق می افتدکه شخصی یاشرکتی برای دستیابی به امتیازیک برنامه رشوه پرداخت می کندمعمولاچنین برنامه یی هیچ سودی برای جامعه دربرنخواهدداشت وتنهااستفاده فراوانی به صاحبان این برنامه می رساند

اینگونه برنامه هاازیک سوازاموال مردم که دردستگاههاوخدمات اساسی همچون راهابرق ابهااستفاده می کند

وخدمات گوناگون که هیچ نفع واقعی یاسوداوری برای جامعه ندارددرراه تحقق این برنامه هابه مصرف می رسدوتنهااثری که متوان ازخودبجای گذاشت عبارت ازتخریب بخشی ازمنافع واموال جامعه است ازسوی دیگر

این برنامه هادرراه تحقق اهداف خودازمنافع ونیروهای جامعه استفاده می برند.زیراازاگاهیهاوتوانیهای موجود

جامعه بهره برداری می کنندوجامعه راازاستفاده انچه که به حال ان مفیدتراست محروم می سازند.صاحبان این برنامه ها،براموال ومنافع عینی والبسه ومواداولیه دست می اندازندوازانهادرراه اهداف غیرمفیدوموثرسودمی برند،افزون براین صاحبان این برنامه هاموفق می شوندازتسهیلات دولتی برخوردارشونداین گونه اقدامات باعث بزرگ تخریب برخی ازمنافع ونیروها می گردندودرنتیچه انحرافی اساسی دربنیان انتفاع وکاستن هزینه هاواستفاده ازسرمایه هاایجاد می کنند.طبعارشوه درانجام برنامه های نامطلوب اثری ناخشگوارازخودبرجاباقی خواهیم گذاشت دراین حدهم متوقف نمی شودبلکه به تاثیرات ریان اورتولیدات حاصله ازاین طرح برافراجامعه چه مصرف کننده این تولیدات باشند وچه نباشند می انجامد.اینک تصورکنیدکه اگراین برنامه خدمتی انجام دهدویاکلای خودراکه ناسالم تولیدکندچه برسرافرادجامعه خواهدامد؟همچنین گاه اتفاق افتدکه گیرنده رشوه راازاموالی که ازدیگران گرفته استفاده نمی کندزیرامی ترسدتا کاراوبرملاودرپیشگاه دولت وجامعه رسواشده به منفک شدن ان منتچ نگیرد،بنابراین رونداموالی که استفاده نمی کندودرعوض به انباشتن انهاهمت می گماردوازگردش این اموال درجامعه جلوگیری به عمل می اوردبه عبارت دیگرنه خودشخص ازان سودمی بردونه اجازه می دهدجامعه این اموال راکه این فردبدون دلیل ازان برخوردارشده مورداستفاده قراردهداین خودهدردادن بخش بزرگی ازتوان وقدرت جامعه است اگرگراف شماررشوه گرندگان بدین ترتیب وبااین کیفت روبه فزونی گذارددرنظربگیریدکه چقدرازاموال مردم بلااستفاده وبه صورت انباشته درنزدبرخی ازافرادبرجای می ماندوچه توانیهاومنابع که کشورهاوجوامع می توانندبرای سازندی خودازانهابهره بردارندبه علت وجودرشوه ازاستفاده ازانهامحروم می شوندواین چیزی جزهمان تخریب ثروت ودارایهای جامعه نیست.

3 – رشوه صدراه درامدهای عمومی دولتی:

یکی ازانواع بارزرشوه درروزگارما،رشوه هایی است که به کارمندان دولت که مسوول گرداوری مالیات هستند

پرداخت می شود،مادرموردرشوه های بزرگی که ازجانب افرادواشخاص به دستگاه های جمع اوری مالیات کشورداده می شود،خبرهای زیادشنیده ایم ،این کاردرذات خودبه معنی نابودساختن بسیاری ازدرامدهای دولتی است که درراه تامین منابع عمومی مردم صرف می شود.9-{ ص - 39 )

4 – رشوه زنگ خطری برای صحت افرادجامعه:

یکی ازبازتابهای رشوه تهدیدونابودی صحت وسلامتی بسیاری ازافرادجامعه به شمارمی رود:مثلابرای اجرای طرح تولیدی دارویایک ماده غذایی یاسایرخدمات پزشکیباپرداخت رشوه کسب موافقت می شود.حال انکه این طرح مستقیمابه مرگ بسیاری ازافرادجامعه بشری منجرمی گرددکه این کارازدیگاه دین مقدس اسلام یک خیانت بزرگی ملی است که بایدازان خودداری صورت گیرد.یامثلادرساخت بندرگاههافردبادادن رشوه به مهندس طرح ویاکسی که ازجانب دولت براین طرح نظارت داردکارخودراتمام میکنداماپس ازگذشت مدتی فرومی ریزدوعده یی ازمردم که براین پول عبورمرورمیکرمی میرند ،هزینه های که برای اجرای این طرح وبرنامه صرف شده به هدرمی رود.این حوادث دربسیاری ازبندرگاههای دولتی کشورهای اسلامی به چشم می خورد

همچنین دربرخی ازطرحهای درگرکه درارتباطبامردم ازاهمیت خاصی برخورداراند،همچون تاسیس دانشگاههاو

مدارس ومکاتب وشفاخانه ها.....شاهدهمین نابسامانیهامی توان بودمادرموردوجودموادخوراکی فاسدونامطلوب دربازارهااطلاعاتی داریم ویگانه راه واردکردن این موادبی کیفیت به بازارهاپرداخت پول بنام رشوه است وبس

این افرادیعنی رشوه خوران تنهامی خواهندبه هدف مادی خویش دست یابندبوندانکه به نابودی افرادجامعه که نیروهاومنابع زنده یک کشوراندبینایشند.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 خرداد 1388