تبلیغات
LOGAR PROVINCE WEBSITE - عوامل رشوه خوری ورشوه دهی بخش دوم

5 – رشوه به عنوان مخرب اخلاق جامعه:

اگرپدیده ای مانندرشوه دامنگیریک جامعه شودبرای فاسدونابودکردن زیوراخلاق وارزش های اسلامی وانسانی ان جامعه کافی است ونگرش هرفردرابه وظیفه وتکلیفش دگرگون سازدوعدم اعتمادودرنتیجه بی تفاوتی وعدم دلسوزی ونیزکم کاری رادردستگاه اداری رواج دهد.تمام انچه گفته شددرراه تحقق یافتن روندتوسعه که مقتضی تلاش گسترده وسالم انسانی است شکلی بزرگ پدید می اوردرشوه باوجودمثلث رشوه گیرنده رشوه دهنده وواسطه میان این دومحقق می شود.

6- رشوه صدراه سرمایه صالحان:

ازمطالب گذشته پی بردیم که دین مبین اسلام رشوه راازجرایم وگناه های برشمرده است ازاین میتوانیم تصورکنیم که دولت روزانه تاچه اندازه ازسرمایه های افرادصالح ومتدین که نمی خواهند ه خاطروجودرشوه دربرخی ازدوایردولتی باانهاهمکاری نمایند،محروم می شودودرنتیجه بامجرددست کشیدن ازهمکاری دولت عناصرفاسدورشوت خوران جاگزین انان خواهد گشت که این کارباعث فساداداری میگردد.

این افرادیعنی نیکوکاران وبندگان صالح خداوندکریم برای ازانان سرمایه دارندکه میتوان باانجام معاملات بسیاری ازهزینه های دولت راتامین کنندامابامنزوی شدن انان عناصری که ذکرشان قبالاگذشت درصحنه ظاهرمی شوندوخزانه های دولت رابااخذرشوه دربازارهای موسوم به بورس مناقصات به یغمامی برندمامعتقدیم که افرادصالح بی شمارند،اماوجودرشوه خوران موجب می شودتاانان درسازنده گی صحیح جامعه مطابق بامعیارها وشیوه های پاک وسالم شرکت نکنند.

بناءوقتی این افرادازشرکت درسازندگی جامعه خوداری می ورزندیاشرکت های خارجی که تمام تلاش انان بربه دست اوردن سودوثروت بیشتروخالی کردن خزانه که کشوربه هروسیله ای که باشدمتمرکزاست جای انهارامی گیرندویاشرکتهای داخلی وفاسدی که میان انهابردادن رشوه وپذیرفتن اموال بدون انکه به حلال وحرام بودن انهاتوجه کننداستوارشده است.

این شرکتهای خارجی یاداخلی رشوه رابخشی ازراه های موفقیت طرحهای خویش قلمدادمیکنندوازانهاباعنوان هزینه های پیش بینی نشده نام می برندودرنتیجه بدانچه می خواهندبدست خواهداورد.

قطعا هرطرح ویابرنامه یی که به اساس رشوه استوارباشدطرح ناموفق وبدنام خواهدبود،دلیل مابراین ادعااشتباهاتی است که روزبه روزبه وقوع می پیونددهنوزدولت ازطرحی که برای ساخت وراه اندازی ان مبالغ نگفتی صرف کرده فراغت نیافته که دفیقه به دقیقه نتایج رشوه رادران به عیان می بیندوبنابراین مشغول صلاح

مفاسدی که ازرشوه ناشی شده می پردازدومی کوشد تا باهزینه کردن مبالغ فراوان خرابیهای ناشی ازرشوه راترمیم واصلاح نماید.

مادرموردرشوه دربرنامه هایی که میلیونها میلیون هزینه دربرداشته باشدبابرنامه هایی که مخارج کمتری رابه دنبال دارندهیچ نوع تفاوتی قایل نیستیم ،زیرادرهردورشوه یکی ویکسان است .چناچنه پیامبربزرگواراسلام می فرماید{خداوندسارقی راکه تخم مرغ می دزدلعنت میکندوبایددست اوقطع گردد وکتله یی هم که یک ریسمان می دزدبایددستتش قطع شود،دراسلام انچه اهمیت داردوجودگناه است کسی که تخم مرغ می دزدمی تواندشترمرغ راهم بدزد؟

خوداختصاص می دهد پی برد. وچه بساافراددیگری ،کثرت جرایم کوچک وگسترش انهارشدوتوسعه رابه تاخیروتوافق وامی داردوحتی شایداین جرایم کوچک که درمتوقف ساختن روندتوسعه نقش موثرتری ازجرایم بزرگترباارقام گزاف داشته باشند،زیرادولت درخصوص طرحهاوبرنامه های بزرگ غالبادست به اقدامات احتیاطی می زند.

البته این نه بدان معنی است که برخی موانع ودشواریهای برسرراه این گونه طرحهاوجودداردکه رشوه گرنده بایدانهاراپشت سرگذاردوبسیارهم اتفاق می افتدکه به همین هدف وبدون ریسدن به مقصدخویش خسته شودواز

دنبال کردن ان خودداری ورزد.اماپرداخت رشوه برای امورخوردوکوچک روزمره نیزفراوان به چشم می خورد

وگسترش بیشتری دارد.

بنابرین بایدتاانجاکه میتواندبااین پدیده شوم به مبارزه برخیزدودامن ان رابرچینده نظام وجامعه راازشران نجاتدهد.

7- رشوه وصرف هزینه های گزاف برای مبارزه با ان"

بالاخره انکه اثارنامطلوب رشوه د هزینه هاوتلاشهای فراوان انسانی که ازجانب دولت وبرخی دستگاهای دولتی صرف می شود روزافزون می شود.حقااین هزینه هاونیروهابایددرمصالح جامعه ومردم ستم کشیده مان ودراموری که برای خیروفلاح ورستگاری مردم موثراندخرج شودنه برایتعقیب رشوه دهندگان ورشوه گرندگان.بنابراین ایجادشغلهای دولتی وصرف هزینه های گزاف برای مبارزه با رشوه روند توسعه اقتصاری رامتوقف وبه کندی مواجه می سازدودولت رااز پرداختن به مسایل دیگرکه مصلحت عامه درانهانهفته است ،بازمی دارد.بنابراین اگرمابدین مطلب رسیدیم که ریس یک حکومت برای تحقیق وپی بردن به یک رشوه اندک همان مبالغی راصرف می کندکه برای تحقیق وپی بردن یک رشوه بزرگ به خرچ مدهد،انگاه می توان به مخارج هنگفتی که ازبیت المال مسلمانان برای پیگردی ومبارزه بارشوه خوران به مصرف می رساند پی برد.

دربرخی کشورهابرای پی گردی اینگونه جرایم مراکزوریاست های بحصوصی راروی کاراورده اندوعده یی نیزبه عنوان کارمنددرقبال حقوق ماهانه دراین مرکزهابه کاراشتغال دارندووقت بسیاری برای گرفتاری رشوه خوران اختصاص می دهند، وهرگاه هریک موفق به کشف باندورشوه خوران شوند،به عنوان جایزه ازحق الکشف نیزبرخوردارمی شوند.بایک محاسبه ساده وبسیط می توان به حجم بزرگ ارقامی که این دستگاه به عنوان مبارزه بافساداداری وارتشابه {ص- 55}

-  راه های جلوگیری ازرشوه"

1 – تلاش برای یافتن تحقق یافتن تعادل اقتصادی وتوزیع عادلانه امتیازات وحقوق درمیان افرادجامعه "

اگرزمامدارحکومت اسلامی بکوشد تا حق هرصاحب حقی بدون هیچ حیف ومیل ویاکمی وکاستی ویاهم تبعیضی ،چنان که دردوران وعصر خلافت خافای راشدین نیزدربخش ازتاریخ اسلام شاهد ان بودیم ،به دست وی برسد یقنا اند یشه رشوت گیری ورشوت دهی درجامعه ریشه کن می شود.

زیراچناچه گفته امدیم که یکی ازاسباب وعوامل گسترش رشوه درنظام وجامعه این است که برخی ازافرداحساس محرومیت ازتمام امتیازت انسانی اسلامی میکند،وبه وضع زندگی شان هیچ نوع توجوه صورت نمی گیرد.بنابرین اگرزمامداراسلامی مسولانه درقسمت توزیع حقوق وامتیازات ،عادلانه قدم بردارد ،تعادل اقتصادی

درجامعه ودرنظام حکمفرماخواهدشدوهرکسی به حق خودخواهدرسیدوبه هیچ شخصی بهانی رشوت گیری ورشوت دهی دست نخواهدداد.

2 – بی نیازنمودن کارمدان"

هدف ازبی نیازنمودن افرادواشخاص درجامعه ان است که هرگاه به کسی مسوولیت سپرده می شود،برای وی حقوق وامتیازات کافی ومکلف درنظرگرفته شودتااودیدهخویش راازاموال جایدادودارایی دیگران فروبندد،واز

ملکیت مردم مظلوم وبی چاره سواستفاده نکند.

حضرت ابوعبیده بن جراح{رض}یکی ازاصحاب بزرگوارپیامبراسلام روزی به عمربن خطاب گفت"شمایاران

پیامبراسلام راباگماردن انان به این وظایف بداموزکردی .حضرت عمردرپاسخ به وی گفت"من ازانها می خواهم

که بنده رادروظیفه کاریم یاری رسانند .ابوعبیده گفت "هرگاه چنین است انهارابی نیازکن این سخن گوربارحضرت ابوعبیده برای حضرت عمربن خطاب وقتی گفته شده بودکه ماازاصحاب کرام بجزحسن سلوک ،خوش رفتاری وعدالت وامانت توقع نداشتیم ،اماحضرت عبیده بن جراح ازاین بیم داشت که مبادایاران پیامبر

گرامی اسلام به اساس فقروضعف اقتصادبه ثروت یابه عبارت دیگربه جیب دیگران چشم طمع ندوزند.واگرانسان بی نیاز،به پای خوداستاده وقلبش ازمعنویت سرشارباشد،برای چنین شخص هرگاه کدام مسولیت بزرگ ویاکوچک سپرده شود،هیچ گاهی هم دست به خیانت نخواهدزدونه هم راه عدل وعدالت راترک خوهدکرد،بنابراین کارزمامداران وقت است که بایدازنصایح حضرت ابوعبیده بن جراح درس گرفته ان راسرمشق زندگی سیاسی خودساخته وبه کارمندان خویش حقوق وامتیازات راتعین نمایدکه ضرورت های انان براورده شده دیگرنیازبه رشوت خوری نداشته باشند،وهمیشه درخدمت رفاع واسایش وطن ومردم  قرارداشته باشد.

3 – اگاهی دادن به مردم:

حقاکه روشن نمودن مردم واگاهی دادن به انهادرموردزیانهای رشوه ونشان دادن نمونه هایی ازایجادنابسامانی های رشوه درامورکشوروجامعه،ازراه دستگاههای ارتباط جمعی ،دادن اموزشدرمدارس،مکاتب،مساجد،برگذاری

کنفرانس هاوکنگره هایی بدین منظورمی توانددراین راستانقش موثرخودراداشته باشدوچهره واقعی رشوه رابه مردم برملاخواهدساخت.بااین اقدامات مردم می فهمندکه رشوه این مرض سرطان چه زیانهای دربرخودداردو

چگونه جامعه وکشورهارابه ویرانی وعقب ماندگی می کشاندوبه ارزش های انسانی واسلامی واخلاق اسلامی اسیب پذیرمی سازدوانسان رابه یک شخص خودخواه ،ماده پرست وفرست طلب که تمام اندیشه اش رسیدن به ثروت است ،تبدیل می شود.

بدون شک این اگاهی بخشی ،تاثری ونقش مطلوب درپرورش نسل جوان ودورنگه داشتن انها ازاین اخلاق و

روش ناپسندداردوبازتابهای منفی رشوه ودشواریهاومعضلات حاصل ازان راکه بسیاری ازجوامع ازانهادررنج وعذاب بسرمی برندبازمی دارد.

4 – دقت درانتخاب کارمندان دولتی:

دولت بایددرانتخاب کارمندان ،کارایی وشایسته گی رامعیارقراردهد نه خویشاوندی، واسته ورابطه را،که این یک اقدام پیش گیرنده ودرست است ،حسن انتخاب فردی کارا،شایسته ومتدین که همواره خدارادرنظردارد،میتوان بهترین عامل برای جلوگری ازبلای رشوه باشد،باارزش ترین ویژگی های کارمندان دولتی عبارت انداز:

امانت ،راستی وپاکدامنی ،توسط برخی ازخلفاوحکام اسلامی به مانشان می دهدوحتی برخی ازانان درانتخاب کارمندان خویش باصاحب نظران واندیشمندان به مشوره وتبادل نظرمی پرداختندکوشش دولت بایدبراین باشد که افرادمناسب ونخبه رادرجایگاه های مناسب به کارگمارندواین درذات خودیکی ازعوامل مهمی است برای ریشه کن ساختن درخت خارداررشوه ازجامعه وادارات دولتی ،وبایدهمواره به یادداشت که اگردتگاه دولت پاک وصالح

باشدتمام اداره چیان وامرین ان نیزمردم خدمت گذارمردم خواهدبود.9 –{ص- 99  }

5 – اسلام عزیزبرای برچیدن نبدرشوه دهی ورشوه خوری تدابیروراه های شایشته یی اندیشیده است،به طوری که اگراین تدابیربه مراحل اجرادرایند،این بلابی درمان کاملاازوجودکشورعزیزمان ریشه کن خواهدشد.

اسلام درباره مجازات رشوه حدمعینی قرارنداده وان راجزتعزیرات دانسته است که حکم ان بنابه تشخیص ولزوم دیدزمامدار کشوراست.این زمامداراست که به نماینده گی ازشریعت اسلامی برای مبارزه بااین پدیده شوم مجازاتی سخت وضع نماید.دراینجابایدبه راه دیگری هم اشاره کنیم وان اضطراب ونگرانی روحی است که مرتکب ان جرایم همیشه باان دست وپنجه نرم می کند،اوازهراهچه دراطرافش می گذردبیمناک می شود.

که جرایم اوفاش شودوکارش به رسوایی انجامدودرچنگال قانون اسلامی نه بیایم بنااین هم میتواندکه یکی ازموانع درسرراه رشوه خوران گردیده ازاین عمل نافرجام جامعه سوزان دست بکشند.

یکی ازبهترین برخوردهادراین صدد ،فرمایشی است که به طورکلی درموردتصرف دراموال دیگران ازراه نامشروع اززبان پیامبرگرامی اسلام روایت شده است .ان حضرت درقسمت فرمود:{اقوام پیش ازشمابه هلاکت رسیدند،چون هرگاه بزرگی ازانان دزدی می کردرهایش می کردندواگرناتوانی ازانان دزدی میکرد،براوحدجاری میکردند،خداسوگنداگرفاطمه دخترحضرت محمد{ص}مرتکب این جرم می شددستش راقطع میکردم .

بنابراین اصل عدل وعدالت وبی طرفی چنین حکم میکندکه مجازات برای همه وبه طوریکسان اجراشود.

این بهترین راه برخوردبارشوه خوران ورشوه دهندگان است،زیرا اکثرو بیشترافرادکه رشوه می خورند،مردم باصلاحیت وقدرتمندان دولتی اندکه درراس هرپست مهم واساسی جای گرفته اند.بناتعقیب وپی گردی انان کاری ساده واسان هم نیست ،امااسلام درمیان مجرمین هیچ نوع تبعیض قایل نیست ،جرم جرم است ولوازهرکسی سرزده باشد.وبازتاب های خاص خودراباهم دارد.بلکه اخذرشوه به وسیله کسانی که قدرت ونفوذ دارند،بدترین جرم تلقی می شودنسبت به ارتکاب کارمندان پاین رتبه ها،زیراکه دسته اول جسارت وگستاخی هرچه بیشتری در گرفتن رشوه رادارند،وبه ساده گی دست به چنین اعمال نارواوغیراسلامی وانسانی می زننداین روسزواتراست که ایشان به شدت موردبازپرس قرارگیرفته به جزای اعمال خویش برسند،تابدین تربیب دیگران هم ببینند که اسلام دین عدل وانصاف است .

یکی ازراه های دیگری که درازبین بردن یااحداقل باحث کاهش رشوه خوری درادارات دولتی وجامعه شود،اصلاح وساده ساختن سیستم اداره عامه ازپیچیده گی های موجوداداری است.زیراتورم اشکیلات اداری نه تنهاموجب بوروکراسی وسردرگمی مردم میگردد،بلکه زمینه سازفساداداری ورشوه ستانی نیزمی شود.

بنابراین جهت مبارزه باپدیده شوم فساداداری ازهمه مهمتربایددرجهت اصلاح وساده ساختن سیستم اداره عامه توجه صورت گیرد،تاازیک طرف رونداجرایی امورتسریع گرددواجانب دیگرزمینه های بروزفساداداری محوگردد

  10 –{ص- 77  }   


 

رشوه درسیاست :

ســــــیاســــــت درنـــظام اســــــلامی بــــــرمبنی توحیداستواربوده ونتیجه ان رشدوشگوفایی معــنوی جامعه اســــلامی درپرتوی استقلال فرهنگی اقتصادی وشوون مختلف کشوراسلامی است.

درسیاست ،هرگونه سازش باظالم فاجرمفسد محکوم است.وانچه موجودیت سیاسی اسلامی رابه اثبات می رساند ستیزبافسادگران ومحوفسادوبی عدالتی ازجامعه ودستگاه اداری کشوراسلامی است.

کارگذاری که رشوه می گیردوفردوافرادی که رشوه می پردازندباعمل ناشایسته خویش محوچنین سیاستی رابه امضای وی رسانند یعنی سیاست اسلامی راازجادی اصیل خویش خارج نموده برمبنی ظلم ستم اختلاس رشوه خوری استوارنمایند.

کارگذاری که امروزبرای چندریالی اندکی شرف حیثت اعتباراخلاق انسانی رازیرپامی گذاردوبااین عملشان سیاست متکی برتوحیدالهی وخداشناسی راقربانی هوای نفس ورفاه مادی اش می کند.اگرروزی ازدول خارج به اوپشنهادی شودازاوبخواهند که اسرارنظامی وسیاسی کشوراسلامی رادراختیارشان بگذاردویادرنظام اداری کشوربه گونه یی عمل کندکه درگذشت زمـــــــــان منجربه حذف فرهنگ اسلامی وگسترش فساد اجتماعی ونارضایتی مردم ازنظام اسلامی شود10{ص-69}

3 – اگرشخصی برای گرفتن حقش ناچارباشدکه بایدبه محاکم ودادگاهی اسلامی مراجعه نمایدو

بـــــــرای رســــــیــــدن بـــــــه حــــــق خــــودهیـــچ راهی بجزدادن رشوه نیــــــابــــد،درمـــورد،ازبـــــاب اکــــل متــــــــیـــــة شــــــارع مقدس تارفع اضــــــطـــراردفـــــع رشـــوه راجـــــایـــزشــمرده است.ولی بانهم برقاضی صاحب وکارگذاراخذرشوه حرام است 11 {ص – 58 }

فهرت ماخذ

1 - قران کریم:

2 – امین زاده،محمدرضا،  ب،ن،تهران، قم درراه حق.

3- ترمذی،ابوعیسی محمدبن عیسی،1985م،بیروت ،دارالندوة.

4 – ذهبی،شمس الدین  1387     گناهان کبیره، کتاب خانه بیهقی، کابل.

5 – عبدالرحمن،      1386     گفتارکوتاه دربارهررشوه،ایران،دارالفجر.

6 فیاض عبدالعظیم      1955   ر نظام سیاسی دراسلام:بیروت، دارالکتب العربی

.

7-قانون جزای افغانستان 1355شماره یزدهم،نمبرمسلسل347 ص 116

8 – قربانی،زین العابدین، 1365علل یشرفتاسلاموانحطاطمسلمانها،تهران نشرات فرهنگی .

دریز،محی الدین،1364 قانون وتیوری حقوق مدنی بیروت دارالمعرفه.

10 – مجله حقوق علمی واجتماعی شماره سوم 1374 ص 138

11- مودودی،ابوالاعلی 386 مسولیست جوانان ازنگاه اسلام،نعمانی،پ کابل


  • آخرین ویرایش:-